Cwrw ar y Cledrau / Rail Ale returns in 2024 with a vibrant mix of Real Ales, Steam Trains, and Live Music, in what could well be the; ‘Last year as we know it!’

The popular Cwrw ar y Cledrau / Rail Ale festival will take place on the 7th & 8th of June 2024, with Dinas Station acting as the principal venue once more, making use of its iconic Goods Shed and the large Marquee.

However, due to planned development work which will take place at Dinas Station later in the year, it is likely that the 2024 Cwrw ar y Cledrau / Rail Ale festival will be the last in its current form.

Long-time Rail-Ale Festival volunteers Elwyn Jones & Dafydd Thomas said;

“In a way it will be sad to see Cwrw ar y Cledrau / Rail-Ale in its current format coming to an end having been involved as volunteers from day one and seen it grow and flourish. However, all is not lost as we will be looking at doing it slightly differently from 2025 but the Goods Shed at Dinas will remain as the focal point. This 1870’s stone built structure has been and will be a key feature of the festival; it provides an ideal location to keep the beers in first class condition. It has also over the years been, like many a railway refreshment room been a place to meet old friends and have a chat, make new friends and generally enjoy yourself. Here’s looking forward to a new era and further pleasures.”

So, come and join us to celebrate what will be a special send off to the Cwrw ar y Cledrau / Rail Ale, as we’ve all come to know it. Whether you’ve visited us in one of our previous festivals or whether you’re a newbie, all are welcome!

There will be the usual excellent selection of real ales and ciders specially selected by our bar manager, Eryl Morris. All are from microbreweries, many of which are based in North Wales. You can be sure of a great selection with plenty of choice to suit all tastes.

Our usual selection of fantastic live artists will keep you entertained throughout the festival with artists including The Jones and Wee Bag Band.

A range of fantastic food venders will also be serving a wide choice of food to accompany your beverages including Burgers, Pizzas and Curries.

Regular steam and diesel hauled trains will also be running throughout the weekend between Caernarfon, Dinas and Waunfawr to take you into Snowdonia’s spectacular countryside.

Opening hours will be 11:00 – 23:00 on both days and tickets will be available to buy in advance or on the door.

We are very proud that the festival has continued for so long and would like to take this opportunity to offer a big thanks to the organising team, many of whom are volunteers who have been involved since year one.

Our aim is to keep the festival running long into the future, in whichever form it ends up taking..!

Let’s come together and make the 2024 Rail Ale / Cwrw ar y Cledrau the best one yet..!

Bydd Cwrw ar y Cledrau yn dychwelyd yn 2024 gyda chymysgedd bywiog o Gwrw Go Iawn, Trenau Stêm, a Cherddoriaeth Fyw, yn yr ‘yr flwyddyn olaf yn ei ffurf bresennol!’

Bydd gŵyl boblogaidd Cwrw ar y Cledrau yn cael ei chynnal ar y 7fed ac 8fed o Fehefin 2024, gyda Gorsaf Dinas yn gweithredu fel y prif leoliad unwaith eto, gan ddefnyddio ei Sied Nwyddau eiconig a’r Babell Fawr.

Fodd bynnag, oherwydd gwaith datblygu arfaethedig a fydd yn digwydd yng Ngorsaf Dinas yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae’n debygol mai gŵyl Cwrw ar y Cledrau 2024 fydd yr olaf yn ei ffurf bresennol.

Dywedodd Elwyn Jones a Dafydd Thomas, gwirfoddolwyr hir-dymor Gŵyl Cwrw ar y Cledrau;

“Mewn ffordd bydd yn drist gweld Cwrw ar y Cledrau yn ei fformat presennol yn dod i ben ar ôl bod yn rhan o’r gwaith fel gwirfoddolwyr o’r diwrnod cyntaf a’i weld yn tyfu ac yn ffynnu. Fodd bynnag, nid yw'r cyfan yn cael ei golli gan y byddwn yn edrych ar ffyrdd wahanol i’w gynnal yn 2025 ond bydd y Sied Nwyddau yn Dinas yn parhau i fod yn ganolbwynt. Mae’r adeiladwaith carreg hwn o’r 1870au wedi bod a fydd yn parhau i fod yn nodwedd allweddol o’r ŵyl; mae'n darparu lleoliad delfrydol i gadw'r cwrw mewn cyflwr o'r radd flaenaf. Dros y blynyddoedd, mae’r adeilad hefyd wedi bod, fel llawer o ystafelloedd luniaeth ar draws y rheilffyrdd, yn lle i gwrdd â hen ffrindiau, mwynhau sgwrs, cyfarfod ffrindiau newydd a joio yn gyffredinol. Felly, gad i ni edrych ymlaen at gyfnod newydd a phleserau pellach.”

Felly, dewch i ymuno â ni i ddathlu’r hyn a fydd yn hwyl fawr arbennig i’r Cwrw ar y Cledrau, yn y ffurf rydym wedi dod i’w nabod ac fwynhau. Os rydych wedi ymweld â ni yn un o’n gwyliau blaenorol neu heb fod o blaen, bydd na groeso i bawb!

Bydd y detholiad ardderchog arferol o gwrw go iawn a seidr wedi eu dewis yn arbennig gan ein rheolwr bar, Eryl Morris, ar gael. Daw pob un o ficrofragdai, gyda llawer ohonynt wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru. Gallwch fod yn sicr o ddetholiad gwych gyda digon o ddewis I blesio pawb.

Bydd ein detholiad arferol o artistiaid byw gwych yn eich diddanu trwy gydol yr ŵyl gydag artistiaid yn cynnwys The Jones a Wee Bag Band.

Bydd amrywiaeth o werthwyr bwyd gwych hefyd yn gweini dewis eang o fwyd i gyd-fynd â’ch diodydd gan gynnwys Byrgyrs, Pizzas a Cyrri.

Bydd trenau stêm a diesel rheolaidd hefyd yn rhedeg drwy gydol y penwythnos rhwng Caernarfon, Dinas a Waunfawr i fynd â chi i gefn gwlad godidog Eryri.

Oriau agor fydd 11:00 – 23:00 ar y ddau ddiwrnod a bydd tocynnau ar gael i’w prynu ymlaen llaw neu wrth y drws.

Rydym yn falch iawn bod yr ŵyl wedi parhau cyhyd a hoffem ddefnyddio y cyfle hwn i ddiolch yn fawr i’r tîm trefnu, llawer ohonynt yn wirfoddolwyr sydd wedi bod yn gysylltiedig ers y flwyddyn cyntaf.

Ein nod yw cadw’r ŵyl i redeg ymhell i’r dyfodol, ym mha bynnag ffurf y bydd yn ei chymryd..!

Dewch i ni ddod at ein gilydd i wneud Cwrw ar y Cledrau 2024 / yr un gorau..!